بهساز صنیع سیستم


Overview of the Quality Assurance System

نگاهی به نظام تضمین کیفیت شرکت بهساز صنیع سیستم

شركت بهساز براي رسيدن به كيفيت مطلوب، نظام تضمين كيفيت را به خدمت گرفته است تا از طريق به‌كارگيـري آن، مطمئن شودكه‌كيفيت محصــولات وخدمــاتي‌كه به مشتريان ارايــه مي‌گردد، كيفيتـــي تضمين شده دارند .

در شركت بهســاز، ســـازمـاندهي بـا دقت انجام شده وساختار آن به‌گونه اي طراحي شده كه واحدكنتــرل كيـفي درهــربخش، استقـلال و اختيــارات‌كافـي جهت جلـوگيري از اراية محصولات و خدمات نامطلوب را داشته باشند

در شركت بهســـاز، قبل از قبول هر سفارش،  بـررسيهـاي لازم به منظور حصول اطمينان از درك نيـازهاي مشتري وامكان برآورده ساختن‌آن  صورت گرفته و درصورت اطمينان از اين دو موضوع، سفارش مشتري پذيـرفتـه مي‌شـود و اطلاعـات و مـدارك فني،  طي نظامي مستـند و مشـخص،  بـه واحد مهنـدسي شركت وارد مي شود .

براي هركالايي كه در شركت توليد و يا تعمير مي شود،  مستنـدات فني شامل مشخصـات مواد اوليه، روش توليد يا تعمير،  نقشه و مدارك فني،  روش جابجايي، نگهداري و انبار داري وجود داشته و براي‌آن ايستگاههاي بازرسي،  نوع آزمايشها وكنترلها و نيز شرايط تأييد مربوطه مشخص مي‌باشند. در خريد مواد اوليه، مشخصات فني مواد و قطعات درخواستي تعيين شده و براي كنترل مطابقت مشخصات كالاهاي خريداري شده  با مشخصات مورد نياز، بازرسيها و آزمونهاي لازم روي‌آن توسط مراجع ذيصلاح صورت مي‌گيرد. همچنين  در فرآيند توليد تعمير، بازرسيها و آزمايشهاي لازم درمراحل مختلف روي محصول انجام مي‌گيرد و تنها اقلامي به مراحل بعدي راه مي يابند كه بازرسي و آزمايش آنها،  نتايج مورد تأييدي داشته باشند.

ابزار و تجهيــزاتي‌كه در كنترل، بـــازسـازي وآزمايش به‌كار مي‌رونــد، به ‌دقت نگهداري شده وكاليبره مي باشند بنحوي‌كه  صحت بازرسيهـا و آزمونهاي انجام شده  مورد اطمينان باشد . درهريك از مراحل بــازرسي و آزمــون روي محصولات توليدي ويا تعميري،  مستندات مربوطه تنظيم و در پروندة ذيربط نگاهداري مي گردد.

براي جلوگيري از تكرار و يا پيشگيري از بروز ايراد،  روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در شركت تدوين شده واجرا مي‌شود. نيــز بعد از ارزيابيـهاودريافت شكايــات و پيشنهـادات مشتـريان، جلسه هاي اقدامهــاي اصلاحي و پيشگيرانه تشكيل و در مورد ارائه روند كار بحث و تصميم گيري ميشود. نتيجه اين تصميم گيريها بصورت دستورالعملهاي اصلاحي به واحدهاي مربوطه ابلاغ ميگردد. همچنين براي تحت كنترل در آوردن تحليلها و بهبود فعاليتها، از فنون آماري بهره گيري شده و نتايج بررسيهاي آماري بصورت دستورالعملهاي به روز شده تدوين مي گردند .

چنانچه خدمات پس از فروش در قراردادهـا جزء تعهـدات شركت باشد، طبق روش اجرايي مشخصي اين خدمات به مشتريان ارائه مي شوند و نيز بمنظور اطلاع از نظرات و خواسته هاي مشتريان، فرمهايي تدارك ديده شده اند كه طي دوره هاي زماني مشخص از مشتري استعلام گرديده و تحليل روي آنها جهت دستيابي به نقاط ضعف و قوت سيستم انجام مي گيرد .

در شركت بهساز اصل اصلاح ساختار و روش امري بديهيست كه تمامي واحدها خود را ملزم به رعايت آن مي دانند و نظام تضمين كيفيت شركت بازوي ساير بخشها در اجراي اين اصل مي باشد.


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس بهساز صنیع سیستم

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-میدان ولیعصر - ابتدای بلوار کشاورز - خیابان شهید کبکانیان - پلاک 9 - واحد 10- کدپستي 1415713161

تلفن : 021-88950431~6

فکس : 021-88976782


جستجو درمحصولات

مقالات

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-88950431~6

فکس : 021-88976782

تلفکس : -

وب سایت : -